Start Certyfikat Zarządzania Jakością ISO POLITYKA JAKOŚCI Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli na lata 2007 - 2008
POLITYKA JAKOŚCI Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli na lata 2007 - 2008

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli w zakresie dostępu do książki i informacji jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, poprzez zapewnienie jak najwyższego standardu obsługi mieszkańców korzystających z usług biblioteki zgodnie z Polityką Jakości ISO 9001:2000.

Dla skutecznej realizacji postawionego zadania Gminnej Biblioteki Publicznej opracowaliśmy, wdrożyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania Jakością.

Dążymy do tego, aby doskonalenie funkcjonowania Biblioteki było naszym stałym kierunkiem działań.

Deklarujemy, że dokładamy należytej staranności, aby realizowane przez Bibliotekę cele i zadania były prowadzone zgodnie z prawem i wymogami stawianymi instytucjom kultury, jaką jest Biblioteka oraz oczekiwaniami naszych interesantów.

W związku z powyższym zaplanowaliśmy następujące cele:

1. szerzenie czytelnictwa na terenie gminy poprzez odpowiednie promowanie czytelnictwa i biblioteki,

2. podniesienie satysfakcji i zadowolenia klienta poprzez ciągłe doskonalenie świadczonych usług,

3. wdrożenie nowoczesnych metod i form pracy,

4. udostępnienie czytelnikom nowoczesnych źródeł informacji (czytelnia internetowa),

5. systematyczne dokonywanie przeglądów jakości w celu doskonalenia funkcjonowania Biblioteki,

6. dostosowywanie się w zakresie świadczonych usług do i potrzeb oczekiwań mieszkańców,

7. wprowadzenie skutecznego mechanizmu kontroli oraz samokontroli, jak również oceny realizacji  zadań i poleceń,

8. zwiększania możliwości komunikowania się Biblioteki z mieszkańcami-czytelnikami poprzez  elektroniczne formy,

9. systematyczne doskonalenie umiejętności pracowników,

10. podwyższanie standardów wyposażania stanowisk pracy, w tym narzędzi informatycznych,

11. uruchomienie do 2008 roku baz danych o regionie,

12. rozwój świadomości pracowników Biblioteki i podnoszenie ich kompetencji w zakresie służebnej roli wobec społeczności lokalnej i indywidualnego klienta

Dla zapewnienia realizacji niniejszej Polityki Jakości jako Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli deklaruję zapewnienie odpowiednich zasobów w ramach gospodarnego dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na Gminną Bibliotekę Publiczną otrzymywanymi jako dotacja z Urzędu Gminy.

 
Joomla templates, wordpress hosting.