Start Certyfikat Zarządzania Jakością ISO POLITYKA JAKOŚCI Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli na lata 2008 - 2010
POLITYKA JAKOŚCI Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli na lata 2008 - 2010

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli w zakresie dostępu do książki i informacji jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. poprzez zapewnienie jak najwyższego standardu obsługi mieszkańców korzystających Z usług biblioteki zgodnie z Polityką Jakości ISO.

Dla skutecznej realizacji postawionego zadania Gminnej Biblioteki Publicznej opracowaliśmy wdrożyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania Jakością. Dążymy do tego. aby doskonalenie funkcjonowania Biblioteki było naszym stałym kierunkiem działań. Deklarujemy, że dokładamy należytej staranności. aby realizowane przez Bibliotekę cele i zadania były prowadzone zgodnie z prawem i wymogami stawianymi instytucjom kultury. jaką jest Biblioteka oraz oczekiwaniami naszych interesantów.

W związku z powyższym zaplanowaliśmy następujące cele:

1. szerzenie czytelnictwa na terenie gminy poprzez odpowiednie promowanie czytelnictwa i biblioteki.

2. podniesienie satysfakcji i zadowolenia klienta poprzez ciągłe doskonalenie świadczonych usług.

3. wdrożenie nowoczesnych metod i form pracy.

4. udostępnienie czytelnikom nowoczesnych źródeł informacji (czytelnia internetowa).

5. systematyczne dokonywanie przeglądów jakości w celu doskonalenia funkcjonowania Biblioteki.

6. dostosowywanie się w zakresie świadczonych usług do i potrzeb oczekiwań mieszkańców.

7. współpraca ze szkołami (spotkania autorskie. lekcje biblioteczne, akcja Cała Polska czyta dzieciom),

8. reklama biblioteki poprzez zamieszczanie informacji plakaty. zaproszenia. recenzje itp. o wydarzeniach bibliotecznych na tablicach informacyjnych. stronie internetowej oraz w lokalnych gazetach.

9. promocja biblioteki (jej zbiorów i usług) poprzez udział w imprezach lokalnych.

10. nawiązywanie współpracy z twórcami lokalnymi.

11. powołanie Koła Przyjaciół Biblioteki. którego członkami byli by przedstawiciele Rady i Władz Gminy Lesznowola, Mistrzowie Czytelnictwa i chętni czytelnicy. Koło ma na celu skupienie aktywnych czytelników, którzy służyć będą pomocą przy pracach biblioteki – np. recenzje książek oraz podczas imprez lokalnych.

12. wprowadzenie skutecznego mechanizmu kontroli oraz samokontroli, jak również oceny realizacji zadań i poleceń.

13. zwiększania możliwości komunikowania się Biblioteki z mieszkańcami-czytelnikami poprzez elektroniczne formy.

14. systematyczne doskonalenie umiejętności pracowników.

15. podwyższanie standardów wyposażenia stanowisk pracy. w tym narzędzi informatycznych.

16. rozwój świadomości pracowników Biblioteki i podnoszenie ich kompetencji w zakresie służebnej roli w całej społeczności lokalnej i indywidualnego klienta.

Dla zapewnienia realizacji niniejszej Polityki Jakości jako Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli deklaruję zapewnienie odpowiednich zasobów w ramach gospodarnego dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na Gminną Bibliotekę Publiczną otrzymywanymi jako dotacja z Urzędu Gminy.

 
Joomla templates, wordpress hosting.