Start Zamówienia, oferty Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację pomieszczeń biblioteki w Mysiadle
Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację pomieszczeń biblioteki w Mysiadle

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA ROBOTY BUDOWLANE

1) Zamawiający

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli z siedzibą w Magdalence

05-506 Magdalenka ul. Lipowa 28

woj. mazowieckie, tel. 022 736-19-34, faks 022 736-19-34

www.bp-lesznowola.pl

2) Tryb zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 euro, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (art. 4 pkt 8 ustawy).

3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń biblioteki w Mysiadle ul. Topolowa 2 gm. Lesznowola.

Przy realizacji niniejszego zamówienia obowiązują ilości robót wynikające z przedmiaru robót i SIWZ.

Przed złożeniem oferty zamawiający ma obowiązek zapoznania się z miejscem i zakresem robót. Zapraszamy do przeprowadzania wizji lokalu od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 – 17.00.

 

4) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i wariantowej.

5) Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 17.04.2015 r.

6) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1/ Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku, stanowiącego załącznik do SIWZ.

2/ Wiedza i doświadczenie.

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na modernizacji pomieszczeń w tym wykonaniu malowania a także budowy instalacji elektrycznej i klimatyzacji.  Należy przedłożyć zestawienie robót, ich wartość, czas i miejsce wykonania, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z załączeniem referencji jeśli takie posiada - stwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

3/ Potencjał techniczny.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku, stanowiącego załącznik do SIWZ.

4/ Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5/ Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku stanowiącego załącznik do SIWZ .

7) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:

1/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert:

Cena -95 %

Doświadczenie - 5 %

10) Termin i miejsce składania ofert:

10.02.2015 godzina 12:00,

miejsce: Gminna Bibliotek Publiczna w Lesznowoli z siedzibą w Magdalence

05-506 Magdalenka ul. Lipowa 28, lok. biblioteki I p.

11) Termin otwarcia ofert:

10.02.2015 godzina 12:15,

miejsce: 05-506 Magdalenka ul. Lipowa 28, lok. biblioteki I p.

12) Informacja o sposobie udostępnienia SIWZ

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót można uzyskać na stronie internetowej:

www.bp-lesznowola.pl

13) Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

MATERIAŁY DO POBRANIA

1. SIWZ

2. Załącznik 1 do SIWZ

3. Załącznik 2 do SIWZ

4. Załącznik 3 do SIWZ

5. Załącznik 4 do SIWZ

6. Załącznik 5 do SIWZ

7. Załącznik 6 do SIWZ

8. Załącznik 7 do SIWZ

9. Załącznik 8 do SIWZ

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy), w związku z czym udzielenie informacji przed otrzymaniem oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 
Joomla templates, wordpress hosting.