Tekst jednolity do Zarządzenia nr 5/2011 Dyrektora MBP w  Naszym Mieście z dnia 22.02.2011 r.

§1

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani po uzyskaniu karty czytelnika. Czytelnik korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 (Dz. U z 2000 Nr 80 poz. 904).
 2. O zasadach i warunkach wypożyczenia poszczególnych zbiorów decyduje Dyrektor.
 3. Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami jest placówką ogólnie dostępną, świadczącą usługi bezpłatnie, z zastrzeżeniem odpłatności niektórych czynności i usług, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie.

§2

 1. Przy zapisie zgłaszający się czytelnik powinien:
  • okazać dokument tożsamości, np. dowód osobisty, legitymację szkolną, studencką
  • wypełnić kartę zapisu i złożyć oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania Regulaminu;
  • wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Bibliotekę danych osobowych do celów statystycznych oraz windykacyjnych, względnie innych zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych, poprzez złożenie podpisu na odpowiednim oświadczeniu;
  • czytelnicy niepełnoletni mogą otrzymać kartę na podstawie legitymacji szkolnej i pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego;
  • cudzoziemcy okazują dokument tożsamości, np. paszport, kartę pobytu;
 2. Po spełnieniu powyższych wymogów czytelnik otrzymuje kartę czytelnika.
 3. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić, w przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek i materiałów audiowizualnych. Czytelnik otrzymuje nową kartę po wniesieniu opłaty w wysokości 10 zł (dotyczy placówek, w których funkcjonuje wypożyczalnia elektroniczna).
 4. Karty nie wolno wypożyczać ani odstępować osobom trzecim. W takim przypadku użytkownik karty ponosi wobec Biblioteki pełną odpowiedzialność za działania osób posługujących się jego kartą biblioteczną do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

§3

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i innych źródeł.
 2. Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne. Warunki usługi reguluje Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych.
 3. Na prośbę czytelnika Biblioteka rezerwuje (na 2 dni od momentu poinformowania zamawiającego) zbiory aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 4. Biblioteka wykonuje odpłatnie usługi kserograficzne. Wysokość opłat reguluje cennik dostępny w każdej placówce.
 5. Biblioteka umożliwia korzystanie z komputera i Internetu, co reguluje osobny Regulamin Korzystania z Komputera i Internetu.

§4

 1. Przez zbiory biblioteczne rozumie się dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, płyty CD z muzyką, filmy na płytach DVD, książki mówione na kasetach lub płytach, zbiory elektroniczne dostępne w sieci a także gry planszowe.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną i biblioteki, powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych. Wysokość odszkodowania ustala kierownik placówki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej, stopnia uszkodzenia, oprawy, po uprzedniej konsultacji z kierownikiem Działu Gromadzenia i Opracowania. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia zbiorów, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą kierownika biblioteki, odkupić zgubione lub zniszczone zbiory biblioteczne, nie mniejszej wartości, przydatne dla Biblioteki.
 4. Opłata za zniszczenie zabezpieczenia (naklejonego na zbiory) - etykiety RFiD wynosi 5 zł.

§5

 1. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania.
 2. Czytelnik przychodząc do wypożyczalni, która posiada szatnię, zostawia wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę w miejscu na ten cel wyznaczonym.
 3. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie powinien on korzystać z Biblioteki.
 4. W Bibliotece z wyjątkiem parteru, obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów, a na terenie całej Biblioteki obowiązuje zakaz palenia.
 5. W Bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy i porządku. Kierownik może odmówić obsługi czytelnika będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny.

§6

 1. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 woluminów na okres 30 dni. Zwrot książki powinien nastąpić przed upływem tego terminu bez oczekiwania na upomnienie.
 2. Nowości wydawnicze, lektury, zbiory szczególnie cenne oraz książki, na które jest zapotrzebowanie ze strony czytelników wypożycza się na dwa tygodnie.
 3. ednorazowo można wypożyczyć do 3 multimediów. Płyty CD i filmy wypożyczamy na 3 dni, a książkę mówioną na 15 dni, bez możliwości przedłużenia.
 4. Biblioteka może przesunąć na wniosek czytelnika termin zwrotu wypożyczonej książki o następne 30 dni, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Przesunięcie terminu jest jednorazowe i może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 20 dni od daty wypożyczenia.
 5. Przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia, czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.
 6. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu.

§7

 1. W przypadku przetrzymywania zbiorów bibliotecznych ponad termin określony w § 6 p. 1, 2, 3 biblioteka kieruje do czytelnika upomnienia oraz pobiera opłaty i kary określone poniżej.
 2. Czytelnik może przedłużyć bezpłatnie termin zwrotu książki o dalsze 30 dni. Za każdy egzemplarz nie oddany po 30 dniach, pobierana jest kara za opóźnienie w wysokości 0,20 zł za każdy dzień przekroczenia terminu, za każdą jednostkę zbiorów.
 3. Blokady konta oraz obliczenia wysokości opłaty za przetrzymanie wypożyczonych książek dokonuje automatycznie system komputerowy. Opłata za przetrzymanie książek wynosi 0, 20 zł za każdy dzień i każdą pozycję (dotyczy placówek, w których funkcjonuje wypożyczalnia elektroniczna).
 4. Za każde wysłane upomnienie Biblioteka pobiera zwrot kosztów wysyłki (opłatę manipulacyjną w wysokości 4 zł).
 5. W przypadku braku skuteczności wysyłanych upomnień Biblioteka powierza wyegzekwowanie zwrotu materiałów bibliotecznych oraz kar regulaminowych firmie windykacyjnej.
 6. Czytelnik, który nie rozliczył się z daną agendą nie może korzystać z innych placówek sieci.
 7. Odblokowanie konta następuje po zwrocie przetrzymanych zbiorów bibliotecznych i po wpłaceniu opłaty z tytułu nieterminowego oddania zbiorów.
 8. Biblioteka ma prawo naliczać i pobierać opłaty za opóźnienie bez wysyłania upomnień.

§8

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 3. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki. Dane wykorzystywane są w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.
 4. Dyrektor MBP w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w siedzibie głównej MBP, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00.