Zarządzenie nr 6/2012

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie z dnia 9 lipca 2012 r.

w sprawie: Regulaminu korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie

Na podstawie art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

Określam zasady i warunki korzystania z biblioteki ujęte w Regulaminie korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej Głogowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2012 r.

2. Traci moc Zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie.

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2012 z dnia 9 lipca 2012r.

Regulamin korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie

§1

§ 1. Prawo korzystania.

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima, zwana dalej biblioteką, jest samorządową instytucją kultury.

2.Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem opłat, które mogą być pobierane zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.):

a/ za usługi informacyjne, bibliograficzne, za wypożyczenia międzybiblioteczne,

b/ w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

c/ za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

d/ za uszkodzenie, zniszczenie, lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

§ 2. Procedura zapisu.

1. Zapisy do biblioteki są dobrowolne.

2.. Przy zapisie do biblioteki należy:

a/ okazać ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub legitymację szkolną,

b/ zapoznać się z obowiązującym regulaminem korzystania z usług biblioteki,

c/ wypełnić i podpisać druk zobowiązania,

d/ zakupić kartę czytelniczą, która upoważnia do korzystania ze wszystkich agend biblioteki. Koszt karty wynosi 2,50 zł.

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiada i podpisuje druk zobowiązania rodzic lub opiekun prawny (druk do pobrania ze strony biblioteki).

4. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania bibliotekarza o zmianie danych osobowych. Weryfikacji danych dokonuje bibliotekarz na podstawie ważnych dokumentów tożsamości czytelnika.

5. Czytelnik korzystający ze zbiorów biblioteki, zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zm.).

§ 3. Ochrona danych osobowych.

1. Biblioteka przetwarza dane czytelnika zgodnie z rodz. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity z dnia 17 czerwca 2002 (Dz. U. nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Czytelnik podpisując druk zobowiązania wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego Aleph w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

3. Dane osobowe czytelnika są przetwarzane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 15 i jej filiach przy ul. Budowlanych 10, Perseusza 13 i Mieszka I 11 oraz Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58

4. Czytelnikowi, którego dane dotyczą, przysługują prawa określone w rozdz. 4 ustawy, o której mowa w pkt 1.

§ 4 Typy udostępnianych zbiorów.

1.W oparciu o zasady określone w niniejszym regulaminie biblioteka udostępnia:

a/ wydawnictwa zwarte (książki, broszury)

b/ wydawnictwa ciągle (gazety i czasopisma)

c/ zbiory specjalne (dokumenty audiowizualne – filmy, dokumenty dźwiękowe – audiobooki i płyty muzyczne)

§ 5 Zasady i warunki wypożyczania zbiorów bibliotecznych.

1. Przy wypożyczaniu zbiorów bibliotecznych na zewnątrz należy okazać się kartą czytelniczą.

2. Suma wypożyczonych zbiorów na koncie czytelnika nie może przekroczyć:

a/ jednej płyty muzycznej lub jednego tytułu książki mówionej lub jednego filmu na DVD

b/ piętnastu książek drukowanych,

c/ pięciu tytułów prasowych.

3. Poszczególne typy zbiorów wypożycza się:

a/ zbiory specjalne (płyty muzyczne, filmy) na okres 1 tygodnia,

b/ książki drukowane i mówione na okres 1 miesiąca,

d/ prasę bieżącą na czas zamknięcia biblioteki.

4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, po uprzednim zgłoszeniu przez czytelnika, ale tylko w przypadku, jeżeli nie ma zapotrzebowania na te zbiory ze strony innych osób.

5. Przedłużenie terminu zwrotu książek powinno zostać zgłoszone najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone zbiory.

6. Możliwe jest dokonanie dwukrotnej prolongaty zwrotu zbiorów.

7. Przedłużenia terminu zwrotu zbiorów czytelnik może dokonać sam, poprzez internetową obsługę swojego konta (instrukcja obsługi w załączniku nr 1 do regulaminu).

8. Czytelnik może korzystać z rezerwacji zbiorów bibliotecznych. Zamówione zbiory rezerwuje się na jeden tydzień.

9. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

10. Zbiory specjalne wypożyczane w bibliotece przeznaczone są do użytku prywatnego.

11. Wszelkie prawa odnośnie treści zawartych na nośnikach zbiorów specjalnych udostępnianych w bibliotece, są zastrzeżone. Ich kopiowanie, dokonywanie zmian lub rozpowszechnianie jest zabronione.

§ 6 Wypożyczenia między biblioteczne.

1. Biblioteka świadczy usługi w ramach wypożyczeń między bibliotecznych na potrzeby czytelnika.

2. Czytelnik pokrywa koszty związane z obsługą tego rodzaju wypożyczeń: koszt przesyłki, materiałów biurowych, koszt kserokopii.

3. Zamówienia na sprowadzenie poszukiwanego dzieła składa się w wypożyczalni Działu Udostępniana dla Dorosłych, w postaci rewersu.

4. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń między bibliotecznych udostępnia się na okres jednego miesiąca, chyba że biblioteka wypożyczająca określi inny termin zwrotu.

5. Zbiory biblioteki wypożyczane w ramach wypożyczeń między bibliotecznych udostępnia się:

a/ książki drukowane na okres 1 miesiąca,

b/ czasopisma na okres 2 tygodni, z wyjątkiem prasy bieżącej.

6. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

a/ zbiory specjalne,

b/ wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne,

c/ dzieła rzadkie, trudne do nabycia i cenne,

d/ zbiory czytelni.

7. Biblioteki zamawiające zbiory są zobowiązane do ich zabezpieczenia i odpowiadają materialnie za ich zagubienie lub uszkodzenie.

§ 7 Zasady i warunki udostępniania księgozbioru na miejscu i korzystania z czytelni.

1. Z księgozbioru czytelni można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.

2. Czytelnik korzystający ze zbiorów czytelni na miejscu lub prenumerowanej prasy zobowiązany jest wpisać się czytelnie do zeszytu odwiedzin.

4. Czytelnik może korzystać z dostępnych zbiorów archiwalnych prasy zgromadzonej w bibliotece. W tym celu należy złożyć zamówienie dzień wcześniej. Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest bibliotekarz.

5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz używania telefonów komórkowych, palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.

§ 8 Wypożyczenia krótkoterminowe.

1. Wypożyczeniom krótkoterminowym podlegają zbiory zgromadzone w czytelni.

2. Do wypożyczeń krótkoterminowych uprawnione są osoby zapisane do biblioteki.

3. W ramach wypożyczeń krótkoterminowych czytelnik może wypożyczyć na okres 3 dni roboczych maksymalnie 2 woluminy z czytelni.

4. Wypożyczenia krótkoterminowe wchodzą w ogólny limit wypożyczeń czytelnika i nie podlegają prolongacie.

5. Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych krótkoterminowo zbiorów powoduje:

a/ blokadę konta czytelnika,

b/ naliczanie przez system opłaty w wysokości 0,50 zł za każdy dzień przetrzymania jednej książki,

c/ utraty przez czytelnika prawa do korzystania z usług biblioteki.

6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów czytelnik odpowiada materialnie i prawnie za wypożyczone zbiory.

7. Z wypożyczeń krótkoterminowych nie mogą korzystać osoby mające jakiekolwiek zobowiązanie finansowe wobec biblioteki wynikające z niedotrzymania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9 Kary i inne opłaty.

1. Za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie księgozbioru odpowiada czytelnik i płaci odszkodowanie w kwocie równej aktualnej wartości rynkowej danego zbioru: płyty muzycznej, książki mówionej, książki drukowanej, czasopisma. Kwotę tą ustala bibliotekarz. W przypadku zagubienia wydawnictwa wielotomowego czytelnik pokrywa koszt całości.

2. Za przetrzymanie zbiorów ponad termin ustalony § 5 pkt 3 pobierane są opłaty:

a/0,10 zł za każdy dzień przetrzymania książki drukowanej,

b/0,50zł za każdy dzień przetrzymania zbiorów specjalnych i zbiorów wypożyczonych krótkoterminowo.

3.Karazazniszczeniekodukreskowegowynosi2,00zł.

4. W przypadku zagubienia karty czytelniczej należy ponownie ją zakupić. Koszt duplikatu wynosi 2,50 zł. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić, celem zablokowania konta. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczone zbiory na utraconą kartę, do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży.

5. Biblioteka może pisemnie upomnieć się o zwrot wypożyczonych zbiorów. Czytelnik pokrywa koszt upomnienia, który stanowi: aktualna cena znaczka pocztowego, koszt koperty, wydruku upomnienia i wynosi1,70zł

6. Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich praw za pośrednictwem firmy windykacyjnej w sytuacji nie zwrócenia przez czytelnika wypożyczonych zbiorów i nieuregulowania zobowiązań wobec biblioteki.

7. W przypadku nierozliczenia się czytelnika ze zobowiązań wobec biblioteki, jego konto zostanie zablokowane do czasu uregulowania wszystkich należności. Blokada konta czytelnika następuje w momencie kiedy łączna wysokość kar za przetrzymanie zbiorów wynosi 10,00 zł.

8. Biblioteka zastrzega sobie prawo pobierania kaucji:

a/ od użytkowników spoza powiatu głogowskiego w wysokości 50,00 zł,

b/ za wyjątkowo cenne materiały, w wysokości równowartości wypożyczanych zbiorów.

9. Wypłata kaucji następuje na żądanie czytelnika. Fakt wypłaty kaucji należy zgłosić dzień wcześniej.

10. Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot wypożyczonych materiałów i oryginalnego druku wpłaty oraz uregulowanie wszystkich należność wobec biblioteki.

11. Po upływie 3 lat od zaprzestania korzystania z biblioteki, nie odebrana kaucja jest zaliczana do przychodów biblioteki.

12.Czytelnik może korzystać w bibliotece z usług kserograficznych odpłatnie. Koszt odbitki A4 jednostronnie wynosi 0,30 zł.

13.Osoby korzystające ze sprzętu komputerowego mają możliwość wydruku materiałów.Opłata wynosi 0,50 zł za stronę.

§10 Pozostałe usługi.

1. Czytelnik może korzystać nieodpłatnie ze sprzętu komputerowego i usług internetowych na stanowiskach do tego przeznaczonych przez pierwszą godzinę. Opłata za pozostałe godziny wynosi 2,00 zł za każdą kolejną godzinę.

2. Ze sprzętu komputerowego i usług internetowych można korzystać tylko w celach edukacyjnych, w dniach i godzinach otwarcia biblioteki.

3.Osoba zamierzająca korzystać ze stanowiska komputerowego jest zobowiązana zapisać się do biblioteki. Zasady zapisu do biblioteki określono w §2 regulaminu.

4. Czytelnik posiadający kartę czytelniczą zgłasza chęć korzystania ze sprzętu komputerowego bibliotekarzowi, który dokonuje wpisu do zeszytu odwiedzin. Przy wpisie do zeszytu odwiedzin pracownik biblioteki może żądać okazania dowodu tożsamości.

5. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

6. Maksymalny czas pracy na stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę w ciągu jednego dnia. Czas pracy na stanowisku komputerowym można przedłużyć, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych osób na korzystanie ze stanowisk komputerowych.

7. Osoby korzystające ze sprzętu komputerowego w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia powinny niezwłocznie powiadomić o tym pracownika biblioteki.

8. Odpowiedzialność materialną za świadome uszkodzenie sprzętu komputerowego biblioteki ponosi użytkownik

9. Pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania kont i stron www oraz za zawartość przesyłanych listów i treści publikowane na stronach www, ponosi ich autor i użytkownik.

10. Stanowczo zabrania się wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do :

a/ prowadzenia działalności mającej na celu naruszenie bezpieczeństwa systemów komputerowych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, np. próby włamań na konta innych użytkowników, zakłócanie i blokowanie pracy innych użytkowników i systemów,

b/ prowadzenia wszelkiej działalności komercyjnej, np. tworzenia oprogramowania na zlecenie, prowadzenia komercyjnych serwisów informacyjnych, rozsyłania listów reklamowych,

c/ nawoływania do przemocy, nietolerancji religijnej bądź rasowej oraz prowadzenie agitacji politycznej i religijnej,

d/ przeglądania i propagowania materiałów o treści pornograficznej lub innej obscenicznej,

e/ samodzielnego instalowania oprogramowania dodatkowego,

f/ wprowadzania zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych,

g/ korzystania z komunikatorów typu gadu-gadu i innych, czatów oraz bramek SMS i itp.,

h/ wnoszenia do pracowni prywatnych komputerów i podłączania ich do sieci.

11. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować pracę osób przy stanowiskach komputerowych. W przypadku naruszenia regulaminu pracownicy biblioteki mają prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika przy komputerze.

12. Do przełączeń i napraw sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece upoważniona jest wyłącznie osoba do tego uprawniona. Zabrania się użytkownikom tego sprzętu samowolnego przełączania i rozkręcania urządzeń komputerowych.

13. Osoby zachowujące się głośno i przeszkadzające innym użytkownikom będą wypraszane z biblioteki.

§ 10 Postanowienia końcowe.

1. Naruszenie regulaminu może spowodować okresowe lub stałe pozbawienie prawa do korzystania z usług biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora biblioteki.

2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować pisemnie i ustnie do kierowników działów, filii lub bezpośrednio do dyrektora biblioteki.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2012 r.

załącznik nr 1 do regulaminu

Procedura obsługi KONTA

I. Wejść na stronę www.dzb.pl

1. Na stronie głównej wybieramy opcję MOJE KONTO.

2. W polu ID użytkownika/kod kreskowy wpisujemy nr karty bibliotecznej (01400-00000xxxx).

3. W polu HASŁO – data urodzenia w formacie RRRR MM DD (rok, miesiąc, dzień bez spacji).

4. W polu oddział biblioteki wybieramy MBPGłogów.

5. ZALOGUJ.

II. Po zalogowaniu się można:

1. Sprawdzić stan konta klikając w poszczególne opcje:

a/ WYPOŻYCZENIA – stan bieżących wypożyczeń, terminy wypożyczeń i zwrotów.

b/ ZAMÓWIENIA – czy zostało zapisane.

c/ LISTA HISTORII – ostatnie 100 wypożyczeń.

d/ TRANSAKCJI FINANSOWYCH – należności za przetrzymanie książek.

2. Prolongować książki – w tym celu należy rozwinąć zakładkę Wypożyczenia. Po ukazaniu się listy wypożyczonych książek trzeba kliknąć na numer pozycji, którą chcemy przedłużyć. Następnie wybrać słowo Przedłuż. Jeżeli chcemy prolongować wszystkie wypożyczone przez nas egzemplarze, wybieramy z górnej zakładki opcję Przedłuż wszystko.

3. Książka nie zostanie przedłużona gdy:

a/ limit przedłużeń został wyczerpany (czytelnik może przedłużyć termin zwrotu zbiorów dwa razy),

b/ pozycja ta posiada zamówienie,

c/ konto czytelnika zostało zablokowane (kara za przetrzymanie zbiorów przekroczyła 10,00 zł).

D/upłynął termin zwrotu zbiorów bibliotecznych

4. Dokonać zmiany hasła – hasłem może być wyrażenie składające się ze znaków alfanumerycznych. W przypadku zapomnienia zmienionego hasła należy skontaktować się z bibliotekarzem.

5. Aby się wylogować należy przejść do zakładki KONIEC SESJI.

Uwaga! Opcja rezerwowania zbiorów jest nieaktywna dla czytelników. Rezerwacji zbiorów dokonuje bibliotekarz na prośbę czytelnika.