Start Statut biblioteki
Statut biblioteki
Statut biblioteki

S T A T U T

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNOWOLI

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 3. Ustawy z dnia 25 października  1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
 5. Niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Biblioteka działa na terenie Gminy Lesznowola.
 2. Siedziba Biblioteki mieści się w Magdalence przy ul. Lipowej 28.
 3. Biblioteka tworzy sieć biblioteczną gminy, w skład której wchodzą filie:
 • w Mysiadle, ul. Topolowa 2
 • w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2A
 • w Łazach, ul. Łączności 2G

 

§ 3

 1. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Lesznowola.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do prowadzonego przez organizatora rejestru samorządowych instytucji kultury.
 3. Biblioteka podlega kontroli Rady Gminy sprawowanej przez Komisję Rewizyjną   na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.
 4. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ul. Koszykowa 26/28.

 

§ 4

 1. Zbiory Biblioteki ewidencjonowane są w księgach inwentarzowych.
 2. Majątek trwały Biblioteki ewidencjonowany jest w księgach inwentaryzacyjnych.
 3. Biblioteka używa pieczęci podłużnych o pełnym brzmieniu z adresem siedziby:
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli ul. Lipowa 28 05-506 Magdalenka tel.:/fax: 22 736-19-34 NIP 123-09-78-483
 • Biblioteka Publiczna w Łazach filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli

ul. Łączności 2G 05-552 Łazy tel. 22 757-73-78;

 • Biblioteka Publiczna w Mrokowie filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli

ul. Marii Świątkiewicz 2G 05-552 Mroków tel. 22 756-16-60;

 • Biblioteka Publiczna w Mysiadle filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli

ul. Topolowa 2 05-515 Mysiadło tel.: 22 478-45-13

 1. Do ewidencji książek używa się pieczęci okrągłej zawierającej w otoku nazwę Biblioteki:
 • w otoku: Gminna Biblioteka Publiczna, na środku: w Lesznowoli
 • w otoku: Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, na środku: filia Łazy
 • w otoku: Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, na środku: filia Mroków
 • w otoku: Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, na środku: filia Mysiadło

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

§ 5

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechnianiu wiedzy, nauki oraz rozwojowi kultury.

 

§ 6

 1. Do zadań Biblioteki należy:

a)     gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

b)     udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz ludzi chorych i niepełnosprawnych,

c)     prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

d)     popularyzacja książki i czytelnictwa,

e)     udostępnianie bezpłatnego dostępu do Internetu,

f)      współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

g)     doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

2. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska Gminy.

 

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 7

 1. Dyrektor kieruje Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu pracodawcy.
 1. Dyrektor ustala strukturę zatrudnienia, regulamin organizacyjny oraz inne regulaminy obowiązujące w Bibliotece.
 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki.
 3. Dyrektor kieruje Biblioteką zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Dyrektor jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i wykonanie budżetu Biblioteki.

 

§ 8

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej.

 1. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt Gminy. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.
  1. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

 

§ 9

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji oraz obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.
 2. Dyrektor i pracownicy bibliotek powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
 3. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
 4. Wynagrodzenie dla dyrektora ustala Wójt Gminy.

§ 10

Organizator zapewnia warunki działania i rozwoju, a w szczególności lokal i wyposażenie odpowiadające zadaniom Biblioteki.

 

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I FINANSE

 

§ 11

Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, ze zm.).

 

§ 12

Biblioteka jest finansowana ze środków przydzielonych z budżetu gminy, z dotacji celowych, z dochodów własnych, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 

§ 13

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o finansach publicznych.

 

§ 14

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony i zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

 

§ 15

 

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

 

§ 16

Dyrektor składa sprawozdanie z działalności Biblioteki Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy:

 

a)     za pierwsze półrocze działalności – w terminie do 31 lipca roku bieżącego,

b)     za cały rok działalności – do 31 stycznia roku następnego.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17

 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2

Joomla templates, wordpress hosting.