Konkurs plastyczny z okazji Światowego Tygodnia Pieniądza

Konkurs plastyczny z okazji Światowego Tygodnia Pieniądza

Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym „Skarbonka – mój pierwszy Bank” organizowanym przez naszą bibliotekę pod patronatem Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej oddział w Lesznowoli.

Adresatami konkursu są dzieci w wieku 3-12 lat. Zadaniem uczestników jest wykonanie skarbonki z dowolnych materiałów.

Komisja konkursowa spośród zgłoszonych prac wyłoni trzy pierwsze miejsca wg kryteriów pomysłowość, estetyka, użytkowość.

Do wygrania finansowe gry planszowe.

Wieczór z grą Monopol, Eurobusiness czy Biznes po polsku raz w tygodniu lub w miesiącu to nie tylko fundament lepszych relacji rodzinnych, ale i edukacji ekonomicznej. To możliwość omówienia związanych z pieniędzmi działań adekwatnych do wieku.

Konkurs Plastyczny odbywa się w ramach obchodów Światowego Tygodnia Pieniądza. Światowy Tydzień Pieniądza to coroczna międzynarodowa kampania informacyjna na rzecz podnoszenia świadomości finansowej dzieci i młodzieży od najmłodszych lat. Organizatorem jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD/INFE. Celem kampanii jest rozwijanie wiedzy, umiejętności, postaw i nawyków młodych ludzi, aby podejmowali racjonalne decyzje finansowe.

REGULAMIN

  1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli w wieku 3-12 lat
  2. Technika wykonania prac jest dowolna np. ceramika, ekoinstalacja.
  3. Termin dostarczania prac do dowolnej filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli upływa 26 marca godz. 18.00
  4. Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana:

imię i nazwisko autora, wiek, telefon placówki oświatowej lub rodzica (jeśli to rodzic zgłasza), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (jeśli szkoła zgłasza).

5. Nadesłane prace podlegają zwrotowi po terminie 5 kwietnia 2021, do tego czasu będą prezentowane w Siedzibie GBP w Magdalence.

  1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w dn. 29.03 2021 r. O sposobie i terminie wręczenia nagrody laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  2. Składanie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
  3. Dane osobowe: zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w GBP w Lesznowoli p. Katarzyną Papiernik – biblioteka@bp-lesznowola.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji czytelnictwa tj. statutowych działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO. Dane osobowe laureatów konkursu przechowywane będą przez okres 10 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.