Konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka

Konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka

REGULAMIN

Konkursu Plastycznego pt. „W świecie bajek z babcią i dziadkiem” w ramach akcji:

  1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli w wieku 3-12 lat
  2. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A-3
  3. Technika wykonania prac jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek lub inne techniki na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację w antyramie.
  4. Termin dostarczania prac do dowolnej filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli upływa 22 stycznia godz. 18.00
  5. Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana:

imię i nazwisko autora, wiek, nazwa, adres i telefon placówki oświatowej lub dziecka (jeśli to rodzic zgłasza), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (jeśli szkoła zgłasza).

  1. Nadesłane prace podlegają zwrotowi po terminie 15 luty 2021, do tego czasu będą prezentowane w naszych filiach.
  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w dn. 25.01 2021 r. O sposobie i terminie wręczenia nagrody laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  3. Składanie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
  4. Dane osobowe: zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w GBP w Lesznowoli p. Katarzyną Papiernik – biblioteka@bp-lesznowola.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji czytelnictwa tj. statutowych działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO. Dane osobowe laureatów konkursu przechowywane będą przez okres 10 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.

Sekretariat konkursu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli z siedzibą w Magdalence

  1. Lipowa 28

05-506 Lesznowola

22 736 19 34

e-mail: biblioteka@bp-lesznowola.pl