W liczbach

2
lat historii
3000
autorów
10000
książek

Historia

Początki

Jedną z pierwszych instytucji kultury o zasięgu gminnym była Gromadzka Biblioteka Publiczna, która została powołana w 1950 roku przez Gromadzką Radę Narodową . Zgodnie z ówczesnymi przepisami miała pełnić rolę placówki , szerzącej kulturę masową na terenie wiejskiej gromady. Lokal, jaki otrzymała znajdował się w budynku siedziby Gromadzkiej Rady i liczył 24 m². Wyposażenie biblioteki było skromne. Księgozbiór według księgi inwentarzowej z roku 1950 liczył 3347 vol. z przewagą literatury pięknej. Na stanowisko kierownika biblioteki powołano nauczyciela ze szkoły podstawowej, który pracował 20 godzin tygodniowo. Przy organizowaniu biblioteki ,pomocy udzielała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piasecznie, która sprawowała nadzór merytoryczny do 1975 roku. Biblioteka gromadzka została zlokalizowana w największej miejscowości obsługiwanego trenu.

Biblioteka w Nowej Woli

W roku 1962 został założony punkt biblioteczny w Nowej Woli, prowadzony przez Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w jej prywatnym mieszkaniu, gdzie jednorazowo można było dostarczyć 200 książek. Praca biblioteki nie kończyła się na wypożyczaniu książek, bibliotekarz organizował pogadanki w bibliotece z kołem Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Kołem Gospodyń Wiejskich, działało Koło Przyjaciół Biblioteki, a także kółko recytatorskie. Biblioteka była miejscem spotkań i zebrań Gromadzkiej Rady Narodowej. W latach 1964 – 1965 bibliotekę prowadził Edward Strzelecki, w 1965-1968 pan Władysław Wodarczyk- nauczyciel. Kolejną osobą zajmującą stanowisko bibliotekarza była pani Ewa Bartkiewicz, następnie Hanna Soczówka i  Maria Rzepecka. 

W 1971 r. biblioteka znalazła nową siedzibę w pokoju , nowo wybudowanego budynku Gromadzkiej Rady Narodowej.  W 1973 r. nastąpiły kolejne zmiany personalne, kierownictwo objęła pani Danuta Bucholc, udostępniając lokal pod bibliotekę w swoim prywatnym mieszkaniu . W wyniku reformy struktury administracyjnej w 1975 r. utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną w Lesznowoli . Biblioteka przejęła nadzór merytoryczny nad biblioteką gromadzką w Mrokowie, tworząc sieć bibliotek na terenie gminy. Biblioteka gminna pełniła funkcję pośrednika między wyznaczonym regionem, a Biblioteką Wojewódzką m. st. Warszawy. Od 1976 r. biblioteka merytorycznie podlega Wojewódzkiej Bibliotece m.st. Warszawy a finansowo Urzędowi Gminy w Lesznowoli, który otrzymuje środki finansowe na działalność biblioteki z Ministerstwa Kultury.  Przez wiele lat trwały zabiegi o pozyskanie odpowiedniego lokalu pod działalność biblioteki gminnej.

Nowa siedziba w Urzędzie Gminy

 Po kilku przeprowadzkach w 1983 roku, biblioteka otrzymała nowy, wygodny lokal w nowym budynku Urzędu Gminy, który liczył 50 m. Potrzeba rozszerzenia sieci bibliotecznej na terenie gminy powoduje, że w 1980 roku powstaje nowa filia biblioteki gminnej w Łazach a w roku 1985 w Mysiadle. W chwili obecnej Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli z siedzibą w Magdalence działa jako instytucja kultury, w skład której wchodzą filie biblioteczne w Łazach, Mrokowie i Mysiadle. Pełni rolę mecenatu kultury na terenie Gminy Lesznowola, zabezpieczając prawidłowy dostęp do książki i informacji, mieszkańcom całego terenu.

Współczesność

Biblioteka główna od 2013 r. mieści się w budynku gminnym CIS w Magdalence, zajmuje lokal o powierzchni 133 m², wyposażona w salę służącą za czytelnię, w której znajdują się stanowiska komputerowe dostępne dla użytkownika. Filia w Mrokowie przez okres 24 lat mieściła się w budynku szkoły, pełniąc rolę biblioteki publiczno-szkolnej. Dzięki decyzji Pani Wójt, Marii Jolanty Batyckiej Wąsik oraz Rady Gminy Lesznowola, nastąpił podział biblioteki publiczno-szkolnej. Od 3 października 2016r. biblioteka realizuje zadania biblioteki publicznej w nowym lokalu, w budynku CEGIELNIA w Mrokowie ul. Rejonowa 44. Filia w Łazach po kolejnej czwartej przeprowadzce, od roku 2010 prowadzi działalność w wynajętym lokalu przy ul. Łączności 2G, obsługując mieszkańców Łaz i okolicznych miejscowości. Lokal przeznaczony pod bibliotekę, został odpowiednio zagospodarowany i przystosowany do obsługi użytkowników biblioteki . Filia w Mysiadle po 23 latach pracy w trudnych warunkach lokalowych, w 2008 r. otrzymuje nowy lokal o powierzchni 140 m2 ul. Topolowa 2. Nowy lokal spełnia standardy oczekiwane przez czytelników, użytkownicy mają możliwość korzystania z wypożyczalni, czytelni i sali komputerowej, lokal dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Sieć bibliotek gminy Lesznowola jest w miarę dobrze rozplanowana w terenie, co umożliwia wygodny dostęp do wykorzystywania dóbr kultury oferowanych przez biblioteki.

Galeria zdjęć