You are currently viewing Skarbonka – mój pierwszy bank – konkurs plastyczny dla dzieci

Skarbonka – mój pierwszy bank – konkurs plastyczny dla dzieci

Gminna Biblioteka Publiczna po raz trzeci w Lesznowoli bierze w kampanii Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza, 20-26 marca 2023 roku 🌍✔❗

W ramach udziału w kampanii zapraszamy dzieci do udziału w Konkursie Plastycznym „Skarbonka – Mój Pierwszy Bank”👩‍🏫💰🐽
STWÓRZ SKARBONKĘ➡DOSTARCZ DO BIBLIOTEKI➡WYGRAJ ATRAKCYJNE NAGRODY
REGULAMIN👩‍🏫💰🐽
1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli w wieku 3-12 lat
2. Technika wykonania prac jest dowolna np. ceramika, ekoinstalacja.
3. Termin dostarczania prac do dowolnej filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli upływa 27 marca godz. 18.00
4. Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana:
imię i nazwisko autora, wiek, telefon placówki oświatowej lub rodzica (jeśli to rodzic zgłasza), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (jeśli szkoła zgłasza).
5. Nadesłane prace podlegają zwrotowi po terminie 5 kwietnia 2023, do tego czasu będą prezentowane w Siedzibie GBP w Magdalence.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w dn. 29.03 2023 r. O sposobie i terminie wręczenia nagrody laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
7. Składanie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
Dane osobowe: zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w GBP w Lesznowoli p. Katarzyną Papiernik – biblioteka@bp-lesznowola.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji czytelnictwa tj. statutowych działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO. Dane osobowe laureatów konkursu przechowywane będą przez okres 10 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.